Mer info

SPRAKAR.SE

Afasi

Afasi är en språkstörning efter hjärnskada i samband med stroke eller trauma, vanligen i vänster hjärnhalva.  

 

Olika symptom på afasi

- svårigheter att finna ord

- sammanblandningar av ord, ex. ja/nej, han/hon, bord/stol, penna/panna

- avvikande talflöde (ökat eller minskat)

- nykonstruktioner av ord

- svårigheter att få innehåll i sitt tal

- svårigheter att förstå talat eller skrivet språk

- läs- och skrivsvårigheter

 

Logoped utreder patientens språkliga förmåga och diagnostiserar art och grad av afasi. Uppföljning och omtestning skall ske kontinuerligt.

 

Behandling

- Information och rådgivning till patient, anhöriga och vårdpersonal.

- Direkt behandling av språk och kommunikation, intensiv träning under kortare perioder har visat bäst resultat i studier. 

- Indirekt behandling dvs. via instruktioner till anhöriga eller personal är ofta förekommande.

- Utprovning och ordinering av kommunikationshjälpmedel.

 

 

Dysartri

Dysartri är en talstörning till följd av nedsatt eller påverkad muskelfunktion i talmuskulaturen. 

Dysartri är en motorisk störning och påverkar inte förståelsen för språket. Personer med dysartri kan ha en påverkan på andning, röst och artikulationsförmåga på grund av svaghet, bristande samordning eller spänningar i musklerna. Detta gör att talet blir mer eller mindre otydligt vilket stör kommunikationen.

Vanliga orsaker är skada eller sjukdom i hjärnan eller nervsystemet till följd av      tex CP, MS eller Stroke.

Logopeden bedömer typ och grad av dysartri och hjälper personen att använda talresurserna så effektivt som möjligt bland annat genom specifika träningsprogram såsom LSVT. Det kan även aktuellt att använda alternativa och kompletterande kommunikationsätt och/eller olika kommunikationshjälpmedel.

 

 

Dysfagi

Dysfagi, ät- och sväljningssvårigheter är symptom på att man inte kan äta och dricka på normalt sätt. Problemen kan finnas i mun, svalg eller matstrupe.

 

Symptomen är varierande: från en känsla av att sätta i halsen eller att maten fastnar i svalget, till svåra kvävningsanfall p g a felsväljning. Viss föda såsom kött, bröd eller tunnflytande vätskor kan ofta vara svårt att svälja. Var uppmärksam på hosta som förekommer i samband med måltid. Smärta vid sväljning och gurglig, rosslig röst är andra symptom på onormal sväljning.

 

Uppsök alltid läkare eller logoped vid uttalade sväljsvårigheter. Obehandlad dysfagi kan leda till allvarliga tillstånd som undernäring och lunginflammation.


Dyslexi

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som är neurologisk till sitt ursprung.

 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och dålig stavnings- och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter är resultatet av en brist i språkets fonologiska komponent, och svårigheterna är ofta oväntade med tanke på individens övriga kognitiva förmåga och tillgången till effektiv skolundervisning.

 

Sekundära konsekvenser kan innebära problem med läsförståelse, och en minskad läserfarenhet, vilket i sin tur kan hämma  utvecklingen av ordförrådet.

 

Om dyslexin ej kompenseras genom hjälpmedel och extra lästräning kan svårigheterna leda till bristande kunskapsinlärning, en känsla av utanförskap och misslyckande hos individen. Med adekvat stöd och hjälpmedel kan läs- och skrivsvårigheter kompenseras i stor utsträckning. 

 

Alla barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter har rätt till stöd för sina svårigheter i skola och arbetsliv.

Multimodal Intensiv Rehab

Neurorehabilitering


Sprakar.se

Marika Schütz

Prinsgatan 7b

413 05 Göteborg

marika@sprakar.se